Disclaimer en privacy

De website van Revalidatiefonds is met zorg samengesteld door Stichting meedoen mogelijk maken (SMMM). Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Revalidatiefonds, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Stichting meedoen mogelijk maken sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Revalidatiefonds of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Revalidatiefonds te kunnen raadplegen.

SMMM mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. SMMM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor SMMM geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.
Op de website van Revalidatie staan links naar websites van derden. SMMM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Revalidatiefonds blijven te allen tijde voorbehouden aan SMMM. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SMMM.

Privacyverklaring SMMM
SMMM verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs en abonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Revalidatiefonds.

College bescherming persoonsgegevens
SMMM verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking persoonsgegevens
SMMM behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wilde SMMM verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere weg), het abonneren op de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending) en bij een bezoek aan SMMM evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de donateurs- en financiële administratie.
De gegevens worden daarnaast gebruikt om de mensen als betrokkenen op de hoogte te houden van het werk van SMMM, dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de emailnieuwsbrieven, of SMMM hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar service@fondsvg.nl of een afmelding naar Revalidatiefonds, Singelpark 1, 3984 NC Odijk. SMMM verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
SMMM heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van SMMM zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. SMMM kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van SMMM, dan kunt u deze richten aan SMMM, Singelpark 1, 3984 NC Odijk, tel: +31 (0) 030-2363777 of neem contact met ons op.

Instelling aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen, of wilt u cookies juist toestaan? Gaat u dan naar configuratiescherm, internetopties op uw computer.

Wijziging van Privacy Statement
SMMM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. SMMM adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

© oktober 2016

Goed nieuws!

Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten bundelen hun krachten.
Vanaf nu zijn wij samen HandicapNL.

Lees welke droom wij willen waarmaken